Hoe gaat de steun voor algemene investeringen in Brussel voortaan in zijn werk?

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werkt aan de uitvoering van zijn nieuwe kaderordonnantie over economische ontwikkeling van ondernemingen. De steun aan ondernemingen, ook wel de economische-expansiesteun genaamd, wordt bijgewerkt. Sinds 1 december 2018 gelden nieuwe regels voor micro-ondernemingen en kmo's die investeren op het grondgebied van het gewest.

Voor wie?

Voor micro-ondernemingen (ondernemingen met minder dan 10 werknemers).

Voor kleine ondernemingen (ondernemingen met 10 tot 50 werknemers).

Voor middelgrote ondernemingen (ondernemingen met maximaal 250 werknemers).

Voor wie niet?

Voor ondernemingen in moeilijkheden.

Voor ondernemingen in een procedure waarbij steun wordt teruggevorderd.

Voor ondernemingen uit uitgesloten sectoren. Raadpleeg hiervoor de lijst die is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 24 oktober 2018.

Voor wat?

Voor de oprichting van een nieuwe vestiging.

Voor de uitbreiding van een bestaande vestiging: 1° de fysieke uitbreiding binnen het gebouw; 2° de aankoop van het gebouw dat de begunstigde betrekt als huurder; 3° de investeringen in roerende goederen, uitrustingen en machines of de immateriële investeringen, gerechtvaardigd door een huidige of toekomstige stijging van de activiteiten.

Voor de diversificatie van de productie van een bestaande vestiging in nieuwe bijkomende producten: hier wordt bedoeld de investering die noodzakelijk is door de productie of het aanbod van goederen of diensten die voor de steunaanvraag niet werden geproduceerd of aangeboden.

Voor een fundamentele wijziging van het volledige productieproces van een bestaande vestiging.

Kortom: voor investeringen in onroerend goed, in materiaal en immateriële investeringen.

Minimumbedrag van de investering?

De minimumdrempel voor het indienen van een investeringssteundossier bedraagt:

10.000 euro (i.p.v. 15.000 euro) voor startende micro-ondernemingen (= sinds minder dan 4 jaar ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen);

15.000 euro voor micro-ondernemingen die geen starter zijn en startende kleine ondernemingen;

30.000 euro voor kleine ondernemingen die geen starter zijn;

100.000 euro voor middelgrote ondernemingen.

Het bedrag per factuur is bovendien gelijk aan of hoger dan 500 euro.

Deze investeringen moeten een noodzakelijk verband hebben met de activiteiten van de onderneming, die gerealiseerd worden met het oog op een daadwerkelijke exploitatie in het gewest en die gebeuren overeenkomstig de wetgeving en verordeningen inzake stedenbouw, ruimtelijke ordening en leefmilieu.
Ze moeten bovendien worden ingeschreven onder vaste activa in de jaarrekeningen of in de tabel van de afschrijvingen voor de natuurlijke personen.

Omvang premie?

Voor micro- en kleine ondernemingen: 5% van het bedrag van de in aanmerking komende investering.

Voor middelgrote ondernemingen: 2,5%  van het bedrag van de in aanmerking komende investering.

De steun wordt verhoogd met 5% als de begunstigde voldoet aan de doelstellingen inzake tewerkstelling. Dit houdt in, op het moment van de voorafgaande aanvraag om toelating:

de micro-ondernemingen die minstens een laaggeschoolde persoon voltijds met een arbeidsovereenkomst tewerkstellen;

de kleine ondernemingen waarvan de personeelssterkte voor meer dan 20% uit laaggeschoolde personen bestaat;

de middelgrote ondernemingen waarvan de personeelssterkte voor meer dan 30% uit laaggeschoolde personen bestaat.

Er zijn ook steunverhogingen inzake economisch beleid (bv. voor sociale ondernemingen); inzake diversiteit (bv. voor kmo's met een goedgekeurd diversiteitsplan of een diversiteitslabel);  inzake territoriaal beleid (bv. voor investeringen in een ontwikkelingszone = bepaalde sectoren van de gemeenten Anderlecht, Brussel, Vorst en Sint-Jans-Molenbeek).

Daarnaast wordt de basispremie aangevuld met de vrijstelling van de onroerende voorheffing en een versnelde afschrijving. De steun is wel geplafonneerd en is gekoppeld aan een strikte procedure.

Hoe steun aanvragen?

Bij Brussel Economie en Werkgelegenheid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (BEW) door middel van een typeformulier. BEW stelt dit formulier ter beschikking op zijn website (werk-economie-emploi.brussel).

Vanaf wanneer?

Vanaf 1 december 2018. Het bestaande besluit van 26 juni 2008 over de steun voor algemene investeringen wordt opgeheven. Er geldt wel een overgangsregeling.