Herstart voor de sociale verkiezingen

De sociale verkiezingen van 2020 hadden moeten doorgaan van 11 mei 2020 tot 24 mei 2020. Corona stak daar een stokje voor. Alle lopende verkiezingsprocedures werden tijdelijk opgeschort vanaf dag X+36 tot een nader te bepalen datum. Dag X is de dag waarop de datum van de verkiezingen bekend werd gemaakt en dat was voor deze verkiezingen 11 februari 2020 tot 24 februari 2020. Een Koninklijk besluit van 15 juli 2020 bevat de nieuwe data: de sociale verkiezingen 2020 zullen plaatshebben van 16 tot en met 29 november 2020.

Wat moet er nu allemaal gebeuren?

Als de onderneming de verkiezingsprocedure tot nog toe correct en vooral tijdig voerde (en de oorspronkelijke verkiezingsdag dus viel tussen 11 en 24 mei 2020), dan zal de uitgestelde verkiezingsdag automatisch op hetzelfde ogenblik binnen de periode van maandag 16 tot en met zondag 29 november 2020 vallen.
Bijvoorbeeld, stonden de verkiezingen oorspronkelijk op de eerste woensdag gepland (13 mei 2020), dan valt die met het uitstel ook op de eerste woensdag (18 november 2020).

Als het automatisme leidt tot een minder geschikte dag of dagen, dan kan de ondernemingsraad voor een alternatieve verkiezingsdatum (of data) kiezen, uiteraard binnen de periode van 16 tot en met 29 november 2020. Is er geen overlegorgaan in de onderneming, dan kan de werkgever de afwijking regelen.

Was er om één of andere reden vertraging in de verkiezingsprocedure, waardoor de oorspronkelijke verkiezingsdatum na 24 mei zou vallen, dan moet de nieuwe en uitgestelde verkiezingsdag toch vastgelegd worden binnen de periode van 16 tot en met 29 november 2020. De verkiezingsdag zal dan automatisch in de eerste week van deze periode vallen, op de weekdag die overeenkomt met de weekdag waarop de oorspronkelijk vastgelegde verkiezingsdag viel.
Bijvoorbeeld als de oorspronkelijke verkiezingsdag 24 juni 2020 was (een woensdag), dan is de uitgestelde verkiezingsdag automatisch de woensdag van de eerste week, namelijk 18 november 2020. Als deze datum niet past, dan kan ook hier het overlegorgaan of, als dat er niet is, de werkgever een andere datum binnen de periode kiezen.

Als de onderneming eigenlijk nog helemaal niets heeft ondernomen, en de oorspronkelijke dag X+36 valt op of na de eerst mogelijke dag van herneming, zijnde 23 september 2020, dan wordt de verkiezingsprocedure niet opgeschort. De lopende procedure wordt gewoon verdergezet en er moet geen nieuwe verkiezingsdag worden bepaald.

Uurregeling

In principe wordt op dag X ook de uurregeling voor de stemming bekendgemaakt. Ook die regeling blijft ongewijzigd gelden tenzij het nodig zou zijn om die aan te passen. Immers, omwille van corona-maatregelen (fysische afstand tussen kiezers, ontsmetting, e.d.) kan het nodig zijn dat er voor de stemming meer tijd moet uitgetrokken worden. De uurregeling mag daarom uitgebreid of verplaatst worden (door het overlegorgaan of eenzijdig door de werkgever) maar ze mag niet verminderd worden en moet, zoals wettelijk voorzien, tijdens de werkuren plaatsvinden.

Bekendmaking dag verkiezingen

Dag X is de dag waarop de verkiezingen worden bekendgemaakt. Dag X+35 is de dag waarop de sociale verkiezingen werden gestopt. 23 september is daarom dag X+36 voor wie zijn verkiezingen gepland had op 16 november 2020.
Die datum is belangrijk omdat de ondernemingsraad of het comité de data in de oorspronkelijke kieskalender moet aanpassen aan de hand van de nieuwe verkiezingsdatum.
Op die verkiezingskalender vindt u vervaldagen voor onder meer de aanplakking van de samenstelling van het stembureau (X+60), definitieve kandidatenlijsten en schrapping kiezerslijsten (X+77), ...

Als er nog wijzigingen moeten aangebracht worden aan die verkiezingskalender, dan is dat nog mogelijk, maar daarvoor is er een bijzondere procedure.

Elektronisch stemmen

Is elektronisch stemmen toegelaten? Ja, maar dan had de ondernemingsraad, het comité of de werkgever in akkoord met de vakbondsafvaardiging dat op dag X (u weet wel, van 11 tot 24 februari) ook moeten bekendmaken.

De wetgever was zich echter bewust van “de nieuwe realiteit op de werkvloer”. Waar vele ondernemingen oorspronkelijk een elektronische stemming niet nodig vonden, is dat vandaag misschien anders. Een wet van 13 juli 2020 voorziet dat ondernemingen die initieel op dag X niets voorzien hadden, deze wijze van stemmen toch nog kunnen invoeren.
De beslissing moet uiterlijk tegen de nieuw bepaalde dag X+56 worden genomen. De betrokken partijen kunnen ten vroegste vanaf de datum van heropstart van de verkiezingsprocedure (de nieuwe dag X+36) de nodige akkoorden hierover sluiten.

Uiteraard blijven de wettelijke voorwaarden inzake elektronisch stemmen gewoon van toepassing: het systeem moet de nodige waarborgen geven inzake betrouwbaarheid, veiligheid en neutraliteit, en de betrokkenen moeten een passende opleiding krijgen.