COVID-19: De fiscale maatregelen

Midden maart nam de regering in meerdere etappes bijzonder verregaande maatregelen om de verspreiding van COVID-19 te vertragen. Om de economische impact van deze maatregelen (sluiting van ondernemingen, reisverbod, samenscholingsverbod, …) te compenseren, werden tal van begeleidende maatregelen genomen. We kijken hier naar de fiscale maatregelen.

Automatisch betalingsuitstel

Een eerste maatregel die moet vermijden dat ondernemingen liquiditeitsproblemen krijgen, is een algemeen uitstel van betaling van 2 maanden voor belastingen. Dit uitstel geldt voor zowat alle belastingbetalingen die u moet doen.

Een eerste “belasting” die u niet moet betalen is de bedrijfsvoorheffing (BV). In principe moet u als werkgever de BV inhouden en 15 dagen later doorstorten. Dat zou betekenen dat u voor de lonen van februari 2020, de BV had moeten doorstorten op 15 maart ten laatste. De deadline wordt met 2 maanden uitgesteld.
De BV van de lonen van februari moeten dus pas op 13 mei betaald worden, en die van de lonen van maart op 15 juni. Als de wet niet wijzigt, moet u er wel rekening mee houden dat u op 13 mei de BV zal moeten betalen voor de lonen van februari én van april en op 15 juni de BV van maart en mei.

Hetzelfde geldt voor btw: de betaling die u had moeten doen op 20 maart (voor de handelingen van februari 2020) moet u dankzij dit uitstel pas doen ten laatste op 20 mei, en die van de handelingen van maart ten laatste op 20 juni 2020. Ook de betaling van de btw over het eerste kwartaal van 2020 wordt verschoven naar 20 juni 2020.

Naast BV en btw zou het kunnen dat u ondertussen ook een aanslag inkomstenbelastingen ontving. Met inkomstenbelastingen bedoelen we hier de 4 soorten die er zijn: personenbelasting, vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting. De belastingplichtigen die een belastingafrekening kregen sinds 12 maart 2020 krijgen automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsinteresten, een extra termijn van 2 maanden.

Betalingsuitstel op aanvraag

Stel dat uw aanslag werd berekend op 11 maart, of dat het uitstel van de betaling van de bedrijfsvoorheffing tot 13 mei u toch nog in problemen brengt ... dan is er nog een algemene maatregel die u toelaat om - in afspraak met de belastingdiensten - zonder boetes of nalatigheidsinteresten, te betalen na de voorziene deadline.

Natuurlijke- of rechtspersonen met een ondernemingsnummer, ongeacht hun activiteitensector, die kunnen aantonen dat zij hinder ondervinden van het coronavirus komen in aanmerking voor een algemeen betalingsuitstel. U moet wel aantonen dat er hinder is. Dat zal bijvoorbeeld kunnen door aan te tonen dat er een daling is van het omzetcijfer, een aanzienlijke daling van de bestellingen en/of reservaties, ...

Het betalingsuitstel geldt voor dezelfde belastingen als hierboven (PB, VenB, RPB en BNI) evenals voor de BV en de btw. U moet uw verzoek indienen vóór 30 juni 2020 via een specifiek formulier dat u moet indienen via e-mail of per brief. Met uw verzoek vraagt u dan een afbetalingsplan, een vrijstelling van nalatigheidsinteresten en een kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling.
De steunmaatregelen worden niet toegekend aan ondernemingen die, los van het coronavirus, structurele betaalmoeilijkheden kennen.

Uitstel van administratieve verplichtingen

Als u uw btw of BV later moet betalen, hoe zit het dan met de aangifteverplichting?
Ook daar kan u automatisch genieten van wat extra tijd.
Voor de aangiften in de VenB, RPB en BNI-ven die moesten ingediend worden van 16 maart tot en met 30 april 2020 krijgt u extra tijd tot en met donderdag 30 april 2020 middernacht.

Ook voor btw-aangiften en intracommunautaire opgaven krijgt u extra tijd: de aangifte voor februari moet binnen zijn op 6 april, die van maart en de kwartaalaangifte van 2020, tegen 7 mei. De jaarlijkse klantenlisting moet pas ingediend worden op 30 april 2020.

Registratierechten en successierechten

Het Vlaamse gewest voegde aan bovenstaande maatregelen nog gelijkaardige maatregelen toe inzake registratierechten en successierechten. Authentieke aankoopaktes moeten in principe binnen de 4 maanden na de ondertekening van de compromis bij de notaris verleden worden omdat de registratierechten ook binnen die termijn verschuldigd zijn. Die termijn wordt met 2 maanden verlengd, te rekenen vanaf het einde van de periode van verstrengde coronamaatregelen (dit was 5 april 2020 maar in de Nationale Veiligheidsraad van 27 maart is beslist de maatregelen te verlengen met 2 weken, dus tot en met 19 april. Ze kunnen daarna nog 2 weken worden verlengd, d.w.z. tot en met 3 mei). Moest u uw woning binnen een bepaalde termijn betrekken om te kunnen genieten van het verlaagd tarief van 6 procent, dan krijgt u ook daarvoor 2 maanden extra na het einde van de periode van verstrengde coronamaatregelen.
Ten slotte wat betreft de aangifte nalatenschap heeft u ook tijd tot 2 maanden na het einde van de periode van verstrengde coronamaatregelen.

Waarvoor niet?

Een aantal opvallende termijnen die we (op dit ogenblik) nog niet terugvinden, zijn

Betaling van onroerende voorheffing (wel in het Vlaams Gewest).

De termijn voor het indienen van een bezwaar of verzoek tot ambtshalve ontheffing (wel in het Waalse gewest).

Betaling van successierechten of registratierechten (enkel de aangiftetermijn werd verlengd).

De belastingadministratie bundelde deze informatie op haar website.